آیت الله محمدتقی بهجت (ره):

همچنین ملتفت باشید!
حیاتِ فرنگى ها با جاسوس است،
تا به حال بر سر ما هر چیزى آورده اند، از جاسوسها آورده اند.
ملتفت باشید! اطراف خودتان را نگاه کنید، گاهى مى شود به چند واسطه ، به جاسوس مى رسند.
اینها یک فطانتى است که خدا باید این زرنگى را بدهد که آدم گول دروغ گوها را نخورد،
آنقدر به آدم راست مى گویند تا اینکه دروغشان را بفروشند.

جاسوس ها

چند دلال رشوه بگیر یا عامل انتقال اطلاعات سری به بیگانگان باید دستگیر شوند تا دولتمردان باورشان بشود که FATF یا قراردارد های IPC می تواند خسارت بارتر از برجام یا کرسنت باشد؟

جاسوس ها و نفوذی ها