( 31 تصویر از آثار باقی مانده و منتسب به پیامبران در جهان )
 
آثار برجاى مانده از قوم ثمود


مقبره حضرت ایوب
منتسب به حضرت داوود
مرقد حضرت ابراهیم 
محل ولادت حضرت ابراهیم
دستخط منسوب به ادریس نبى
غارى که حضرت موسى در آن پناه گرفت
مقبره حضرت هارون


مقبره حضرت هود
مقبره حضرت لوط
مقام حضرت ابراهیم
عصاى حضرت موسى
مقبره حضرت نوح
کشتى حضرت نوح
قطعه اى باقى مانده از کشتى حضرت نوح
مقبره حضرت عمران
مقبره ساره همسر حضرت ابراهیم
مقبره حضرت شیث 
مقبره حضرت سلیمان
مقبره حضرت یعقوب

مقبره حضرت یحیى
مقبره حضرت یونس
عمامه منسوب به حضرت یوسف
مقبره حضرت زکریا


 
<