60 سوال 4 گزینه ای از قرآن کریم

60 سوال چهارگزینه ای از آیات قرآن کریم

 

رمضان امسال (1437-1395) در حسینیه و مهدیه ولی عصر (عج) بردخون الحمدولله هر شب از ساعت 21:30 یک جزء قرآن قرائت و هر شب پس از برگزاری مسابقه ی چهارگزینه ای (2سوالی) به یک نفر جایزه اهدا شد.

"خدا قبول کنه"

 

60 سوالات مطرح شده در این شب های عزیز جهت استفاده قرار داده شد.

*(جواب سوالات با رنگ قرمز مشخص شده است)*

 

> سوالات به ترتیب:

 1- نام دیگر سوره تبّت:

□کافرون □ماعون □مسد □حطب

2- سوره ای به نام انجیر:

□مسد □طارق □تین □عبس

3- زمانی که خداوند به آن قسم خورده است:

□غروب □عصر □عَشِیّ □فلق

4- از پوشیدنی های بهشت است:

□اخضر □اباریق □استبرق □خیاط

5- شهری که با رفتن پیامبر (ص) به آن جا، مدینه نام گرفت:

□یثرب □قطیف □سامرا □ریاض

6- نام سوره ای که به معنای عیب جو است:

□غاشیه □مطفّفین □نازعات □همزه

7- شبی بسیار عزیز که نام سوره ای نیز می باشد:

□لیله الرغائب □قدر □یلدا □عید فطر

8- اصحاب کهف چند سال به خواب رفتند:

□300  □408  □309   □200

9- در کدام آیه از سوره بقره به نماز جماعت اشاره شده؟

□آیه45  □آیه238  □آیه43 □آیه150

10- در آیه 59 نساء مؤمنان به اطاعت ... سفارش شدند؟

□ خدا □پیامبر □اولی الامر  □موارد1تا3

11- در کدام آیه از سوره مائده به حقانیت امامت حضرت علی (ع) اشاره شده است؟

□آیه67  □آیه91  □آیه82 □آیه51

12- در کدام آیه از سوره مائده به پیروزی همیشگی حزب الله بربقیه اشاره شده؟

□ آیه48 □آیه56 □آیه67  □آیه51

13- در کدام آیه از سوره مائده به حلالیت صید ماهیان اشاره شده است؟

□آیه10  □آیه96  □آیه37 □آیه69

14- در کدام آیه از سوره انعام به احکام ذبح اسلامی اشاره شده است؟

□آیه43 □آیه147 □آیه53  □آیه121

15- پیامبر قوم ثمود کدام است؟

هود (ع) صالح (ع) نوح (ع) شعیب (ع)

16-کدام آیه از سوره اعراف به دیدار حضرت موسی (ع) و خداوند اشاره دارد؟

□آیه152 □آیه85 □آیه52  □آیه143

17- در کدام آیه از سوره اعراف به زمان وقوع قیامت اشاره شده است؟

□آیه55 □آیه159 □آیه95  □آیه187

18- در کدام ایه از سوره انفال به پرداخت خمس اشاره شده است؟

□آیه41 □آیه29 □آیه58  □آیه74

19- در کدام آیه از سوره ی توبه به شرایط زکات اشاره شده؟

□آیه36 □آیه60 □آیه41  □آیه64

20- در کدام آیه از سوره یونس به ایمان به غیب و فضیلت انتظار فرج اشاره شده؟

□آیه6 □آیه20 □آیه62  □آیه108

21- کدام آیه از سوره یونس را میتوان به داستان کربلا تعبیر کرد؟

□آیه72 □آیه90 □آیه58  □آیه109

22- کدام آیه از سوره هود خداوند کافران به قرآن را به مبارزه طلبیده است؟

□آیه93 □آیه49 □آیه13  □آیه86

23- آیه نورانی سوره هود که به زمان اقامه نماز های یومیه اشاره دارد؟

□آیه49 □آیه103 □آیه71  □آیه114

24- آیه سوره یوسف که به شباهت محل شروع غیبت حضرت یوسف (ع) و امام زمان (عج) اشاره دارد؟

□آیه15 □آیه111 □آیه36  □آیه57

25- در کدام آیه سوره رعد خداوند حق و باطل را به آب و کف تشبیه کرده است؟

□آیه8 □آیه43 □آیه17  □آیه28

26- آیه نورانی سوره حجر که خداوند به حفاظت از قرآن در برابر تحریف اشاره کرده است؟

□آیه91 □آیه22 □آیه88  □آیه9

27- آیه شریفه سوره نحل که به آداب تلاوت قرآن اشاره می کند؟

□آیه18 □آیه98 □آیه114  □آیه64

28- آیه نورانی سوره اسراء که اشاره به نیکی و احترام به والدین دارد؟

□آیه53 □آیه11 □آیه23  □آیه76

29- طبق آیات 51تا53 سوره کهف ... از عبادت خداوند همانند شیطان تکبر ورزیده و گمراه شدند.

□کافران □مشرکان □ظالمان  □منافقین

30- در کدام آیه سوره مریم به شفاعت اولیاء ا... در آخرت اشاره شده است؟

□آیه87 □آیه32 □آیه7  □آیه60

31- آیات سوره طه که به دعای حضرت موسی (ع) قبل شروع رسالت اش اشاره دارد؟

□25تا32 □52تا55 □73تا76  □13تا16

32- کدام گروه لعنت شده پیامبر گرامی اسلام را به شاعر بودن تهمت زدند؟

□کافران □ظالمان □مشرکان  □منافقین

33- محلی که پیامبر (ص) با مشرکان در آنجا جنگیدند و نامش در قرآن آمده است؟

□اُحُد □تبوک □طور  □بدر

34- طبق آیات شریف 107تا117 سوره مومنون چه کسانی به سعادت نمی رسند؟

□کافران □ظالمان □منافقین  □مشرکان

35- چند سوره با «الحمدولله» شروع می شود؟

□3سوره □7سوره □5سوره  □10سوره

36- سوره ای که همنام یکی از فروع دین است؟

□توبه □سجده □الاخلاص  □حج

37- کدام سوره مبارکه به مادر و کلید قرآن معروف است؟

□حمد □یس □الرحمن  □کوثر

38- کدام سوره نورانی تعداد کلماتش برابر با تعداد سوره های قرآن است؟

□الانسان □الطارق □تکویر  □الغاشیه 

39- کدام سوره با کلمه ی «الم» آغاز نمی گردد؟

□لقمان □عنکبوت □روم  □قمر

40- سوره ای که تمام آیاتش به «س» ختم می شود؟

□حمد □تکویر □شمس  □ناس

41- در کدام سوره به موضوع اطاعت از رهبری اشاره شده است؟

□اسراء □مومنون □نساء  □لقمان

42- داستان «گوساله پرستی بنی اسرائیل» در کدام سوره بیان شده است؟

□بقره □طه □کهف □روم

43- کدام سوره جز سوره های مسبّحات بشمار نمی آید؟

□فرقان □حدید □صف  □جمعه

44- سوره ای که 5بار کلمه «الله» در آن آمده است چه نام دارد؟

□حمد □حج □الاخلاص  □شمس

45- تعداد سوره های مکی و مدنی قرآن به ترتیب کدام است؟

□28-86 □27-87 □29-85  □26-88

46- کدام سوره مبارکه همنام قبیله پیامبر گرامی اسلام است؟

□طارق □قریش □معراج  □احقاف

47- کدام سوره به قلب قرآن معروف است؟

□حمد □الرحمن □یاسین  □قدر

48- کدام سوره به نسب نامه خداوند مشهور است؟

□حمد □الاخلاص □قدر  □کوثر

49- کدام سوره همنام یکی از دانشمندان است؟

□یونس □لقمان □نوح □النّباء

50- کدامیک از سوره ها از پیرکنندگان پیامبر گرامی اسلام نیست؟

□هود □واقعه □قدر  □مرسلات

51- کدام سوره مبارکه قرآن به نام آهن می باشد؟

□حدید □سباء □الحاقّه  □ماعون

52- کدام سوره مبارکه به عروس قرآن معروف است؟

□النساء □الرحمن □یاسین  □نور

53- کدام سوره مبارکه یک دوازدهم قرآن را در خود جای داده است؟

□بقره □الاعراف □الشعراء □الصافات

54- کدام سوره است که آن را سوره «حبیب نجار» نیز می نامند؟

□حجر □یس □مومنون  □الرحمن

55- کدام سوره ها به معوذتین معروف هستند؟

□فلق-ناس □حمد-توحید □شمس-ضحی □شمس-لیل

56- کدام سوره به «سبع المثانی» نیز معروف است؟

□حمد □یس □الرحمن  □الاخلاص

57- چه تعداد از سوره های قرآن با «أذا» شروع می شود؟

□12سوره □5سوره □10سوره □7سوره

58- چند سوره با یا ایها النبی شروع می شود؟

□5سوره □10سوره □3سوره □12سوره

59- در کدام سوره ماجرای هلاکت بار فرعون و یارانش بیان شده است؟

□یونس □الانبیاء □روم □واقعه

60- کدامیک از سوره های مبارکه همنام یکی از اصول دین است؟

□توبه □حج □توحید □سجده

 اللهم صل علی محمد و آل محمد / کپی مطلب آزاد است!